Villa Mahal | KVKK Bilgilendirme Metni

Condé Nast Johansens Awards for Excellence Voting
KVKK BİLGİLENDİRME METNİ

HOTEL VİLLA MAHAL

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni


Biz Villa Mahal Turistik Tesisleri  İnşaat  Otomotiv Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. (Bundan sonra “Hotel Villa Mahal” olarak anılacaktır.) olarak sizlerin kişisel verilerinizin ve özel hayatınızın güvenliğini oldukça önemsiyor ve mahremiyetinize saygı duyuyoruz. Bu itibarla tüm kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında, hangi koşullarda elde edildiğini, nasıl işlendiğini, korumak konusundaki hassasiyetimizi ve bu kişisel bilgileriniz ile ilgili haklarınızı aşağıda bilginize sunuyoruz.

a) Tanımlar

İşbu aydınlatma metninde geçen;

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi  Gazete’de  yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”): 

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

b) İşlenen Kişisel Veri Grupları

KVKK ve ilgili sair mevzuata uygun olarak işbu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında işlenecek kişisel veri kategori ve açıklamaları aşağıdaki gibidir:

Kimlik Bilgileri: Adı-soyadı, TC Kimlik Numarası, Doğum yeri ve tarihi, Uyruk, T.C Kimlik numarası, Pasaport Numarası

İletişim Bilgileri: Adres, Telefon numarası, e-posta adresi

Finansal Bilgileri: Banka hesap bilgileri, Kredi Kartı Bilgileri

Özel Nitelikli Kişisel Veriler: Fotoğraf, Sigara kullanım bilgisi, Alerjen Durumu Bilgisi ve İlaç kullanım bilgisi

Diğer: Oda numarası, Araç plaka bilgisi, Kamera kaydı, İmza, IP adresi, Web sitesi ziyaret verileri

Kişisel verilerin işlenmesi ise bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder. 6698 sayılı kanun gereği, kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz, “Kişisel Veri” olarak yukardaki tanım kapsamında, Veri Sorumlusu sıfatıyla Hotel Villa Mahal tarafından izah etmiş olduğumuz şekilde ve resmi mevzuat tarafından belirlenen sınırlar çerçevesinde işlenebilecek, kaydedilebilecek, aktarılabilecek ve saklanabilecektir.

c) Kişisel Verilerinizin Toplanması

Kişisel verileriniz;

• Hizmetlerimiz ile ilgili bilgi almak amacıyla çalışanlarımız veya tedarikçilerimize, sözlü, yazılı, elektronik olarak veya matbu formlar ile ilettiğiniz bilgiler aracılığıyla,

• Hizmetlerimiz amacı ile web sitemizden veya sosyal medya alanlarımızdan İlgili kişi tarafından form doldurulması, e-posta iletisi gönderilmesi, telefon araması ile iletişime geçilmesi

• Fuar, organizasyon, seminer ziyaretlerinde kartvizit paylaşımları ile,

• Rezervasyon aşamasında otelimizde doldurduğunuz bilgi formları aracılığı ile,

• İş ortaklığı yaptığımız online satış platformları, turizm acenteleri vb satış kaynaklarından tarafımıza aktarılar verileriniz ile 

• Konaklamanız sırasında hizmetler konusundaki kişisel tercihleriniz dolayısı ile personelimize bizzat ilettiğiniz kişisel veriler aracılığı ile,

• İş yeri güvenliğimizin ve hizmet kalitemizin takibi amacı ile kullandığımız güvenlik kameraları aracılığı ile,

• Konuklarımıza vermekte olduğumuz internet hizmetini kullanmanız sırasında sistem altyapımızın yaptığı kayıtlar aracılığı ile

• Müşteri Memnuniyet anketlerimiz ve şikayet/öneri formlarımız aracılığı ile,

• Fatura ve tahsilat işlemleri sırasında tarafımıza aktardığınız veriler aracılığı ile toplanmaktadır.

• Web sitemizi ziyaretiniz sırasında izin verdiğiniz çerezler aracılığı ile 

• Tedarikçimiz olmak için tarafımıza ilettiğiniz bilgiler aracılığı ile

• Tarafımıza; sözlü, doldurulan form, iş başvuru siteleri, İŞKUR, özgeçmiş vb şahsen veya elektronik yollar ile ilettiğiniz tüm bilgi ve belgeler aracılığı ile,

• Otelimizde daha önce çalışmış olmanız doğrultusunda tarafımıza ilettiğiniz bilgi ve belgeler aracılığı ile,

d)     Kişisel Verilerinizin İşlenmesi

Kişisel verileriniz; 

KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen 

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi, 

b) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, 

c) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, 

d) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebepleri dahilinde kapsamında işlenecektir. Bu kapsamda yer almayan tarafınıza ürün ve hizmetlerimiz hakkında SMS, e-posta vb. kanallarla bilgi gönderilmesi için tarafınızdan açık rıza istenecektir.

• Konaklama hizmetine ilişkin süreçlerin yürütülmesi,

• Konaklamanız esnasında Jandarma’ya  bilgi verilmesi,

• Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi ve artırılmasının sağlanması,

• Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,

• Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,

• Açık rızanızın alınması kaydı ile tarafınıza ürün ve hizmetlerimiz hakkında SMS, e-posta vb. kanallarla bilgi gönderilmesi,

• Hizmet kalitemizin iyileştirilmesi amaçlı istatistiki veri olarak kullanılması,

• Transfer, aktivite vb. taleplerinizin karşılanması, 

• İşe alım süreçlerinin gerçekleştirilmesi

•  Kanunda öngörülen arşiv ve saklama faaliyetlerinin yerine getirilmesi,

Amaçları ile işlenmektedir. 

e)      Kişisel Verilerin Saklanması

Yukarıda toplanma ve işlenme şartlarının izah edildiği kişisel verileriniz, Hotel Villa Mahal nezdinde yer alan muhasebe yazılımı üzerinde ve matbu olarak tutulmakta ve KVKK “Teknik ve İdari Tedbirler Kılavuzu” yönergeleri doğrultusunda gizli olarak saklanmaktadır. Kişisel verileriniz bu belgede belge de belirtilen kişi ve koşullar haricinde hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır.

Hotel Villa Mahal, kişisel verilerinizin barındığı sistemleri ve veri tabanlarını, KVKK’nın 12. maddesi gereği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemekle, yetkisiz kişilerin erişimlerini engellemekle, erişim yönetimi gibi yazılım anlamında tedbirleri ve fiziksel güvenlik önlemleri almakla mükelleftir. Kişisel verilerin yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesinin öğrenilmesi halinde durum derhal, yasal düzenlemeye uygun ve yazılı olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilecektir.

f) Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Hotel Villa Mahal olarak, kişisel verilerin işleme amacının ortan kalkması, kanunlar ve ilgili mevzuatlar kapsamında belirlenen zorunlu saklama sürelerinin dolmasıyla bilirlikte mevcut kişisel verileri imha politikamız doğrultusunda imha etmekteyiz

g) Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, yukarıda açıklanan amaçlarla KVKK’nın 8. ve 9. maddeleri ve ilgili düzenlemeler kapsamında, kanunen sağlamakla yükümlü olduğumuz hizmetlerin ifası ve kayıt altına alınması amaçlı aşağıdaki ilgili kurum ve kuruluşlara aktarılmaktadır. 

• İlgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü ile paylaşılacaktır.

• Ürün ve hizmetlere dair ücretlerin tahsilatı kapsamında finans ve/veya muhasebe işlerinin yürütülmesi amacıyla, gerekmesi halinde noter, maliye bakanlığı, icra daireleri ve/veya mahkemeler ile paylaşılabilecektir.

• İlgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla, gerekmesi veya talep gelmesi halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.

• Otelde bırakılan ve unutulan eşyaların teslim edilmesi amacıyla anlaşmalı kargo şirketi ile paylaşılacaktır.

• Hukuki süreçlerin takip edilebilmesi amacıyla avukatlarımız ile Avukatlık Kanunu md:36’ya göre sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde gerektiği kadar paylaşılabilecektir.

• Ayrıca veri aktarımı gereken durumlarda, aktarılmasını gerektiren sebeple sınırlı olmak kaydıyla yurt içindeki hizmetlerinden faydalanılan, bilgi teknoloji, arşiv, matbaa, transfer, etkinlik firması gibi hizmet sağlayıcılara ve iş birliği içerisinde olduğumuz diğer üçüncü tüzel kişilere, belli gizlilik anlaşması koşulları içerisinde aktarılmaktadır. 

h) Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması

Kişisel verileriniz yurt dışına aktarılmamaktadır.

i) Kişisel Veri Sahibinin Hakları

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında kişisel verileriniz konusundaki haklarınız aşağıdaki gibi düzenlenmiştir. 

• Tarafımızda hangi bilgilerin olduğu,
• İşlenip işlenmediğini öğrenme,
• İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;
• İşlenme amacını ve tarafımızca bu amaçlara uygun olarak kullanıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme;
• Eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesi talep etme;
• İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini, silinmesi veya yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini talep etme;
• Bu hallerde ya da düzeltme halinde bunların veri aktarılan üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;
• İşlenen verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorsanız bu duruma itiraz etme;
• Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle bir zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarınız mevcuttur.

Yukarıda belirtilen haklarınız ile ilgili taleplerinizi KVKK’nın 13/1 fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca aşağıdaki “Silme, Değiştirme Talep Formu” nu doldurarak aşağıdaki yollarla tarafımıza iletebilirsiniz. Talebiniz hususunda, talebin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içinde yazılı olarak tarafınıza geri dönüş sağlanacaktır.

İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir.

• Yalı Boyu Mah. Club Patara Evleri Kaş/Antalya, Türkiye adresindeki otelimize bizzat gelerek,

Kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,
Güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@hotelvillamahal.com adresine elektronik posta göndererek
Veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.